Консульство України в Единбурзі

, Київ 11:04

Імміграція в Україну

Питання імміграції в Україну регулюється законом України «Про імміграцію», постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983 «Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання» та постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 26 грудня 2002 р. № 1983

Особами, які постійно проживають за межами України, заяви про надання дозволу на імміграцію подаються до закордонних дипломатичних установ України за місцем постійного проживання.

Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою.

За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.

Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (вона) повинен подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком (матір'ю). У випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері). Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Дозвіл на імміграцію в Україну надається в межах квоти імміграції. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом МіністрівУкраїни;

4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

5) особи, які раніше перебували в громадянстві України;

6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

7) особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними;

8) особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

1) одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;

2) особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

4) особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;

5) закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Для отримання дозволу на імміграцію разом із заявою (форма заяви) встановленого зразка подаються:

1) копія документа, що посвідчує особу (підтверджує громадянство (підданство) чи статус особи без громадянства);

2) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

3) документ про місце проживання (в Україні та за кордоном);

4) документально підтверджені відомості про склад сім'ї (копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування тощо);

5) документ, виданий лікувально-профілактичним закладом, про те що, особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. Особи, які постійно проживають за межами України, подають документ, виданий лікувальним закладом держави за місцем проживання, який підлягає легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Увага! Згаданий документ не подається:

— особами, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітьми і батьками громадян України;

— особами, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

6) довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичним представництвом чи консульською установою в Україні, про відсутність судимості. У виняткових випадках такі відомості можуть бути отримані Департаментом чи територіальнимиорганамиіпідрозділами шляхом надсилання відповідного запиту компетентниморганам іноземних держав, з якими укладено договір про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах

Увага! Згаданий документ не подається:

— особами, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітьми і батьками громадян України;

— особами, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

7) квитанція про сплату державного мита або консульського збору, якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством передбачена їх сплата, або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

Відповідно до категорії іммігрантів додатково подаються наступні документи:

1) для діячів науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - документ, що підтверджує підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади України

2) для висококваліфікованих спеціалістів і робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;

3) для осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України - копія документа про державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;

4) для осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України та осіб, які є одним з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітьми і батьками громадян України - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України;

5) для осіб, які раніше перебували в громадянстві України - документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України;

6) для осіб, які є батьками, чоловіком (дружиною) іммігранта та його неповнолітніми дітьми - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні;

7) для осіб, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхнім батькам, чоловіку (дружині) та неповнолітнім дітям, які проживають разом з ними - копія документа, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня надання їй статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;

8) для осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - копія документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

9) для осіб, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України- копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами Україниабопровстановленнянад ними опіки чи піклування громадянина України;

10) для осіб, особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням - документи, які підтверджують, що вони або хоча б один з їх батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України «Про правонаступництво України», а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);

11) для осіб, імміграція яких становить державний інтерес для України - подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.

У разі необхідності відповідні територіальні органи іпідрозділи, які забезпечують провадження у справах з питаньімміграції, можуть затребувати інші документи, що уточнюють наявність підстав для надання дозволу на імміграцію, якщо це несуперечить Закону України «Про імміграцію», а такожзапросити для бесіди заявників чи інших осіб.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше непередбачено міжнародними договорами України. Копії цих документів, а також письмове підтвердження згоди на імміграцію та гарантії приймаючих осіб, передбачені пунктом 6 частини сьомої статті 9 Закону України «Про імміграцію» подаються нотаріально засвідченими. Документи, відомості за якими можуть змінюватися, можуть бути подані протягом шести місяців від дня їх видачі.

У разі неподання особою всіх визначених цим Законом документів заява про надання дозволу на імміграцію не приймається. Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання.


Immigration to Ukraine

Procedure and conditions for immigration to Ukraine for foreigners and stateless persons are set by the law of Ukraine“On immigration”.

Permit for immigration to Ukraine can be granted to the foreigners and stateless persons, who according to the Ukrainian legislation have the grounds to immigrate to Ukraine. The mentioned grounds are listed in the Article 4 of the law ofUkraine “On immigration”.

 Immigration permit is granted within an immigration quotedetermined by the Cabinet of Ministers of Ukraine according to the prescribed procedure to the following categories of immigrants:

 1)       scientists and cultural workers whose immigration corresponds to the interests of Ukraine;

 2)       highly qualified specialists and workers who are needed badly for the Ukrainian economy;

 3)       persons who made an investment into the Ukrainian economy by foreign currency on the amount not less than 100 000 USD. Such an investment should be duly registered in accordance with the prescribed procedure;

 4)       persons who are either brother or sister, grandfather or grandmother, or grandchild of the Ukrainian national;

 5)       persons who previously possessed the Ukrainian citizenship;

 6)       parents / spouse of the immigrant and his/her minor children;

 7)       persons who continuously resided in Ukraine during three years from the day when the status of refugee or asylum were granted to them, as well as their parents, spouse, minor children residing with such persons.

  Immigration permit beyond the quote is granted to the following persons:

 1)       one of the spouses if another spouse is the Ukrainian national and marriage between them was registered more than two years ago, children and parents of the Ukrainian nationals;

 2)       persons who are guardians or trustees of the Ukrainian nationals or are under the guardianship of the Ukrainian nationals;

 3)       persons who have the right to become a citizen of Ukraine on the basis of territorial origin;

 4)       persons whose immigration is a state interest for Ukraine;

 5)       foreign Ukrainians, the spouse of such foreign Ukrainians, their children if they stay jointly in Ukraine.

 

According to the Article 9 of the law “On Immigration”, the applications for immigration permit should be submitted:

1)       by the persons who permanently reside abroad – to the Ukrainian diplomatic and consular missions at the place of permanent residence;

2)       by the persons who stay in Ukraine on legal grounds – to the authorized authorities at the place of residence (namely to the concerned regional divisions of MIA of Ukraine).

 An application for immigration permit should be submitted personally by the applicant to the respective state authority. In the case of reasonable excuse (sickness of the applicant, natural disaster etc.) the application can be sent by post or submitted by another person with notary attested authorization letter for this purpose.

An application for immigration permit in favor of minors as well as incapable persons can be submitted by their legal representatives.

 If one of the parents immigrates with minor children, he (she) should provide a notary attested statement from his spouse stating that this spouse has no objection against immigration of children with the second parent. If such consent could not be given, the parent should obtain an official order from the concerned authorities allowing children to stay with this parent. Such an order should be legalized by consular post of Ukraine unless other is prescribed by the international Treaty of Ukraine.

 The following documents along with an application should be submitted for immigration permit:

 1)       copy of identification document (document confirming citizenship or status of stateless person);

 2)       three photos 3.5 x 4.5 cm.;

 3)       document containing information on place of residence (in Ukraine and abroad);

 4)       documentary information on family composition (copies of birth certificate, marriage certificate, adoption or guardianship documents etc.);

 5)       medical document confirming that the person does not suffer from chronic alcoholism, toxicomania, narcomania or infection disease list of which is defined by concerned central body on health issues (this does not relate to the persons mentioned in clauses 1, 3, section 3, article 4 of the law “On Immigration”).

 Persons who permanently reside abroad should submit a police clearance certificate along with the immigration permit application (this does not relate to the persons mentioned in clauses 1 and 3, section 3, Article 4 of the Migration Act of Ukraine.

 The documents issued by the competent authorities of the foreign states are subject to legalization unless otherwise is prescribed by the international treaties of Ukraine. Copies of such documents as well as written confirmation of consent for immigration and guaranties from the inviting persons should be notary attested. The documents which data can be changed should be submitted within 6 months from the date of issuance.

If any fees are applied by the Ukrainian legislation for the formalities related to granting immigration permit, the document confirming payment of such fees should be attached to the application for immigration permit.

In case if any of the documents defined by the law of Ukraine is not submitted an application for immigration permit can not be accepted.

 Whereas it is necessary and does not contradict with the law of Ukraine the concerned competent authorities handling migration issues may request other documents to specify the grounds for issuance of immigration permit and may invite the applicants or other persons for interview.

The processing time for application shall not exceed 1 year from the date when such application was submitted.

  

The rules of entry to Ukraine and issuance of Certificate for Permanent Residence in Ukraine.

Diplomatic or consular mission of Ukraine in respect of the person, who permanently resides abroad and obtained immigration permit, issues immigration visa which is valid within 1 year from the date of issuance. Such person entries the Ukrainian territory according to the rules determined by the Ukrainian legislation.

 After arriving to Ukraine the immigrant should submit an application for obtaining Permanent Residence Certificate (PRC) is the document which confirms the right of the foreigner or stateless person to permanently reside in Ukraine) to the concerned regional migration authorities at the place of immigrant’s residence. A copy of applicant’s passport containing immigration visa and a copy of immigration permit should be attached.

 Permanent Residence Certificate shall be issued within 1 week from the date of receiving the application by concerned immigration authorities.

 Permanent Residence Certificate for the person who legally stays in Ukraine and obtained immigration permit shall be issued by concerned immigration authorities at the place of his/her residence within 1 week after receiving an application.

 

Here you can check if you need a visa to enter Ukraine.

Note:

DP – holders of diplomatic passports

SP – holders of service passports

Grounds for visa refusal or visa cancellation

Decision on visa refusals can be made in the following cases:

1) necessity to ensure national security or public order protection;

2) necessity of health protection, protection of rights and legal interests of Ukrainian citizens and other persons residing in Ukraine;

3) availability of information about the foreigner or the stateless person in the database of persons whom the laws of Ukraine prohibit to enter Ukraine or whose exit from Ukraine is temporarily restricted;

4) travel document presented by the foreigner or the stateless person is forged, damaged, different from the original specimen or belongs to another person;

5) intentional submission by the foreigner or the stateless person of untrue information or forged documents;

6) proof of holding an adequate and valid travel medical insurance was not provided by the foreigner or the stateless person (if acquisition of such insurance is possible in the country where the application is lodged);

7) proof of sufficient means of subsistence for the duration of the intended stay or for the return to the country of origin, or for the transit to a third country, or proof of being in a position to acquire such means lawfully on the territory of Ukraine was not provided by the foreigner or the stateless person;

8) justification for the purpose of the intended stay was not provided by the foreigner or the stateless person;

9) intention of the foreigner or the stateless person to leave the territory of Ukraine before the expiry of the visa could not be ascertained;

10) revocation of the visa was requested by the foreigner or the stateless person.

A foreign citizen or stateless person who has been refused a visa, has the right to challenge the decision with the Head of the Diplomatic Mission that considered the visa application. An applicant must reapply, with proof of visa refusal, and a letter of appeal, within two months of the date of the visa refusal.

If a foreign citizen or stateless person decides to withdraw the visa application, he/she looses the right to appeal.

Visa may be cancelled by the same authority that made the decision to issue the visa.

 

A


Austria

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Afghanistan

Visa required

Albania

Visa required except for DP, SP

Algeria

Visa required

Andorra

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Angola

Visa required

Antigua and Barbuda

Visa required

Argentina

Visa not required for a stay up to 90 days within a 365 day period

Armenia

Visa not required

Australia

Visa required

Azerbaijan

Visa not required

 

B


Bahamas

Visa required

Bahrain

Visa required

Bangladesh

Visa required

Barbados

Visa required

Belarus

Visa not required

Belgium

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Belize

Visa required

Benin

Visa required

Bhutan

Visa required

Bolivia

Visa required

Bosnia and Herzegovina

Visa not required for a stay up to 30 days within a 60 day period

Botswana

Visa required

Brazil

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day periodfor tourismorbusiness

Brunei Darussalam

Visa not required for a stay up to 30 days

Bulgaria

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Burkina Faso

Visa required

Burundi

Visa required

 

С


Cambodia

Visa required except for DP, SP

Cameroon

Visa required

Canada

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Cape Verde

Visa required

Central African Republic

Visa required

Chad

Visa required

Chile

Visa required except for DP, SP

China (PRC)

Visa required except for DP, SP

Colombia

Visa required

Congo (the Democratic Republic)

Visa required

Congo (the People’s Republic)

Visa required

Costa Rica

Visa required

Côte d’Ivoire

Visa required

Croatia

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Cuba

Visa required except for DP, SP, aircraft and sea craft crewmen, as well as medical treatment trips

Cyprus

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Czech Republic

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

 

D


Denmark

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Djibouti

Visa required

Dominica (the Commonwealth)

Visa required

Dominican Republic

Visa required except for DP, SP

Democratic People's Republic of Korea

Visa required except for DP, SP

 

E


Ecuador

Visa required

Egypt

Visa required except for DP, SP

El Salvador

Visa required

Equatorial Guinea

Visa required

Eritrea

Visa required

Estonia

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Ethiopia

Visa required

 

F


Finland

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

France

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

 

G


Gabon

Visa required

Gambia

Visa required

Georgia

Visa not required

Germany

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Ghana

Visa required

Great Britain

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Greece

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Grenada

Visa required

Guatemala

Visa required

Guinea

Visa required

Guinea-Bissau

Visa required

Guyana

Visa required

 

H


Haiti

Visa required

The Holy See

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Honduras

Visa required

Hong Kong (China)

Visa not required (for a stay up to 14 days)

Hungary

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period 

 

I


Iceland

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

India

Visa required

Indonesia

Visa required

Iran

Visa required except for DP, SP

Iraq

Visa required

Ireland

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Israel

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Italy

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

 

J


Jamaica

Visa required

Japan

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Jordan

Visa required

 

K


Kazakhstan

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Kenya

Visa required

Republic of Korea

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Kuwait

Visa required

Kyrgyzstan

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

 

L


Laos

Visa required except for DP, SP

Latvia

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Lebanon

Visa required

Liberia

Visa required

Libya

Visa required

Liechtenstein

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Lithuania

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Luxemburg

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

 

M


Macedonia

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period (till 15 March 2015)

Madagascar

Visa required

Malaysia

Visa required

Mali

Visa required

Malta

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Mauritania

Visa required

Mauritius

Visa required

Mexico

Visa required except for DP

Moldova

Visa not required

Monaco

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Mongolia

Visa required except for service, tourist and private trips on conditions that documents certifying the purpose of the trip are provided

Montenegro

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Morocco

Visa required except for DP, SP

 

N


Nepal

Visa required

Netherlands

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

New Zealand

Visa required

Nigeria

Visa required

Norway

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

 

O


Oman

Visa required

 

P


Pakistan

Visa required

Panama

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Paraguay

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Peru

Visa required except for DP, SP

Philippines

Visa required

Poland

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Portugal

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Puerto Rico

Visa required

 

Q


Qatar

Visa required except for DP, SP

 

R


Republic of South Africa

Visa required

Romania

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Russian Federation

Visa not required

 

S


San Marino

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Saudi Arabia

Visa required

Serbia

Visa not required for a stay up to 30 days within a 60 day period

Sierra Leone

Visa required

Singapore

Visa required except for DP, SP

Slovakia

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Slovenia

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Spain

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Sri Lanka

Visa required

Sudan

Visa required

Sweden

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Switzerland

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Syria

Visa required 

 

T


Tajikistan

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Tanzania

Visa required

Thailand

Visa required except for DP, SP

Tunisia

Visa required

Turkey

Visa not required for a stay up to 30 days

Turkmenistan

Visa required except for DP, SP

 

U


Uganda

Visa required

United Arab Emirates

Visa required

Uruguay

Visa required except for DP, SP

USA

Visa not required for a stay up to 90 days within a 180 day period

Uzbekistan

Visa not required

 

V


Vanuatu

Visa required

Venezuela

Visa required except for DP, SP

Vietnam

Visa required except for DP, SP

 

Y


Yemen

Visa required

 

Z


Zambia

Visa required


Консульство України в Единбурзі (Велика Британія)
Керівник: Куслій Андрій Миколайович
Консул - керівник
Адреса: 8 Windsor Street, Edinburgh EH7 5JR.  Графік прийому громадян: Понеділок, Середа, П’ятниця: 09:00 —12:45; Вівторок: 14:00 – 17:45; Четвер: 09:00 – 11:00 (для громадян певних категорій: інваліди, вагітні, тяжкохворі). Переглянути на мапі
Телефон: 0044 131 556 00 23; "Гаряча" лінія Консульства України в Единбурзі (прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України): +44 7423290618
Факс: 0044 131 557 34 60
Ел. пошта: gc_gbe@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://edinburgh.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства без попереднього запису: 

Понеділок, середа, п’ятниця:   

                                                 09:00 —12:45

Вівторок:                                 14:00 – 17:45 

Четвер:                                    09:00 – 11:00                                                                       для громадян певних категорій     (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Прийом громадян керівником установи проводитиметься у перший вівторок кожного місяця з 09.30 до 12.00.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Межі консульського округу:

Шотландія та Північна Ірландія

Примітки:

Сплата консульського збору: 

cума консульського збору стягується до вчинення консульської дії та у безготівковій формі;

встановлено банківський термінал банку «Barclays» для безготівкової сплати консульського збору такими картками: VISA DELTA, VISA ELECTRON, UK MAESTRO DEBIT, MASTERCARD DEBIT.

 

Social media use:

Consulate of Ukraine facebook page - http://on.fb.me/1FvvtkH

Consulate of Ukraine Twitter account - https://twitter.com/UKRinEdinburgh

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Social Media Accounts -http://mfa.gov.ua/en/page/open/id/4601

 


Перелік консульських дій