Консульство України в Единбурзі

, Київ 02:08

Залишення на постійне місце проживання за кордоном

Нормативно-правові акти

Процедура прийняття, розгляду, оформлення і проходження в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном регулюється Порядком розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим Наказом Міністра закордонних справ України № 201 від 22.11.1999 р. та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 року за № 903/4196.

Необхідні документи

Громадяни України, які виїхали за її межі тимчасово, при порушенні клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном подають до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном такі документи (у 4-х примірниках):

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи інший документ, за яким громадянин України виїхав за її межі (після звірення даних паспорта та анкети паспорт підлягає поверненню заявнику) + 4 копії;

— 4 фотокартки розміром 35х45 мм;

— заява-анкета (додаток 1 Порядку);

— нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження заявника;

— за наявності в заявника дітей віком до 18 років - нотаріально засвідчені копії свідоцтв про їх народження;

— нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу;

— заяви батьків, одного з подружжя заявника, які проживають в Україні (додаток 2 Порядку); за наявності в заявника неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, - заяви їхніх законних представників про відсутність у них матеріальних претензій до заявника (додаток 3 Порядку). У разі смерті зазначених осіб подаються копії свідоцтв про смерть. Якщо вони пропали безвісти - завірена копія рішення суду про їх визнання безвісно відсутніми Увага: всі документи мають бути завірені нотаріально!;

— довідка з місця роботи заявника в Україні за останні п'ять років про відсутність до нього матеріальних претензій (додаток 4 Порядку) та три її завірені копії;

— нотаріально засвідчені заяви дітей віком від 14 до 18 років, які постійно проживають в Україні, про згоду на своє залишення на постійне проживання за кордоном разом з батьками або одним з них (додаток 5 Порядку) ;

— якщо неповнолітні діти залишаються на постійне проживання за кордоном з одним з батьків - нотаріально засвідчена заява про згоду на це другого з батьків (додаток 6 Порядку). У випадку смерті другого з батьків подається копія свідоцтва про смерть. Якщо він пропав безвісти, - завірена копія рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

— документ, що підтверджує сплату консульського збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.

Увага! Незалежно від результату розгляду клопотання консульський збір поверненню не підлягає.

Процедура розгляду справ

Матеріали про залишення громадян України за кордоном на постійне проживання за кордоном проходять процедуру узгодження за місцем в Службі безпеки України, органах внутрішніх справ України та військових комісаріатах (щодо заявників чоловічої статі призовного віку) за місцем реєстрації заявника в Україні.

Про одержані з МВС, СБУ та відповідного військового комісаріату відповіді на запити, Департамент консульської служби МЗС України інформує відповідне дипломатичне представництво або консульську установу України за кордоном. Після отримання дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном інформації, щодо розгляду справи, керівник дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном приймає відповідне рішення.

Рішення про задоволення клопотання приймається за умови відсутності заперечень з боку МВС, СБУ та відповідного військового комісаріату, а також відсутності в МЗС України та дипломатичному представництві або консульській установі України в країні перебування заявника відомостей про заявника, які чинним законодавством України передбачені як підстава для тимчасового обмеження його права залишитися на постійне проживання за кордоном.

Якщо хоча б один з органів, зазначених у Порядку, повідомив про наявність заперечень проти задоволення клопотання заявника про залишення його на постійне проживання за кордоном, то дипломатичне представництво або консульська установа України за кордоном приймає рішення про тимчасову відмову в задоволенні клопотання заявника до усунення обставин, які цьому перешкоджають.

Прийняте рішення повідомляється в письмовій або усній формі. У разі відмови в задоволенні клопотання повідомляються конкретні причини відмови. Разом з повідомленням позитивного рішення заявник інформується про обов'язковість виписки з останнього місця постійного проживання в Україні, здачі паспорта громадянина України до органів внутрішніх справ за останнім місцем проживання в Україні та надання до дипломатичного представництва або консульської установи відповідних довідок.

Після представлення довідок про виписку з останнього місця постійного проживання в Україні та здачі паспорта громадянина України до органів внутрішніх справ України, в паспорт громадянина України для виїзду за кордон уноситься штамп «постійне проживання» або такий напис (з відміткою про дату внесення та із зазначенням посади і прізвища особи, яка його внесла), який скріплюється підписом посадової особи та печаткою відповідного дипломатичного представництва або консульської установи.

Строки розгляду справ

Дипломатичне представництво або консульська установа України за кордоном протягом не більш як 15 днів надсилає три примірники справи, прийнятих від заявника, до МЗС України.

Департамент консульської служби МЗС України протягом 10 днів після одержання справи надсилає по одному її примірнику до МВС України і до СБ України та, у разі потреби, запит до відповідного військового комісаріату.

Строк розгляду справи в МВС, СБУ та запиту у відповідному військовому комісаріаті не повинен перевищувати 20 днів від дати одержання, відповідно, справи чи запиту до дати направлення Консульському управлінню МЗС України повідомлення про результати розгляду.

Департамент консульської служби МЗС України не пізніш як через 10 днів після отримання повідомлень з МВС, СБУ та військового комісаріату інформує дипломатичне представництво або консульську установу України за кордоном про результати розгляду справи всіма органами, які беруть участь у її розгляді.
Керівник дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном протягом не більш як 10 днів після одержання інформації приймає відповідне рішення щодо клопотання заявника про залишення на постійне проживання за кордоном.

Увага! Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою.


Оновлена інформація щодо діючої процедури оформлення документів на залишення на постійне проживання за кордоном

ПОРЯДОК провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

2. Цей Порядок визначає процедуру прийому і розгляду в закордонних дипломатичних установах України (далі - ЗДУ) заяв про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово (далі - заява) (додаток 1), та прийняття за ними рішень.

ІІ. Прийом заяв

1. Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном здійснюється:

1) особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі заяви, яку вона подає особисто;

2) особі, яка не досягла 16-річного віку, - на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законний представник). У разі оформлення документів особі, яка не досягла 16-річного віку, та законним представникам або одному із законних представників одночасно інформація про таку особу вноситься до заяви одного із законних представників;

3) особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви одного із законних представників.

2. Громадяни України, які виїхали за кордон тимчасово та досягли 16-річного віку, для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном подають до ЗДУ в державі за місцем тимчасового перебування такі документи:

1) дійсний документ, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копію;

2) заповнена та підписана заява;

3) кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см;

4) копія паспорта громадянина України (за наявності);

5) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

6) довідка про реєстрацію особи громадянином України - для осіб, яким було оформлено в ЗДУ громадянство України, починаючи з 01 березня 2001 року;

7) документ, що підтверджує сплату консульського збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.

3. Для оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16 років, законний представник подає щодо неї такі документи:

1) заповнена та підписана законним представником заява - у випадку, коли законний представник не подає заяву щодо себе;

2) свідоцтво про народження особи, яка не досягла 16-річного віку, та його копія. Для осіб, народжених за кордоном, починаючи з 01 березня 2001 року, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України та її копія;

3) дійсний паспортний документ, що посвідчує особу законного представника, та його копія;

4) кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см особи, яка не досягла 16-річного віку;

5) документи, що підтверджують повноваження законного представника, та їх копії. Повноваження одного з батьків дитини підтверджуються свідоцтвом про народження такої дитини. У разі невідповідності імені (імен) у документі, що підтверджує повноваження законного представника, та у паспортному документі додатково подаються документи, що підтверджують факт зміни імені;

6) нотаріально засвідчена згода законних представників або одного з них, який залишається в Україні, про залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16-річного віку, або свідоцтво про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, оголошення її померлою та копії таких документів. За відсутності одного з перерахованих документів подається рішення суду, яке дає право на виїзд дитини на постійне проживання за кордон, та його копія. У разі якщо інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується документально, його згода не вимагається. У такому випадку подається копія дійсного паспортного документа або свідоцтва про народження дитини, яким підтверджується, що інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства. У разі якщо інший законний представник є громадянином України, який згідно з чинним законодавством України вважається таким, що постійно проживає за кордоном, що підтверджується документально, його згода не вимагається;

7) нотаріально засвідчена заява про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 2);

8) копія паспорта громадянина України (за наявності) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

9) документ, що підтверджує сплату консульського збору, у разі подання законним представником окремої заяви щодо оформлення документів на залишення на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або документ, на підставі якого законний представник звільняється від його сплати;

10) документ особи віком від 14 до 16 років, що посвідчує особу та підтверджує її належність до громадянства України, а також дає право на виїзд з України, та його копія (для особи віком до 14 років - за наявності).

4. Документи, видані компетентними органами іноземної держави, мають бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом українською мовою.

5. Дитина, народжена після прийняття рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном її батьків - громадян України (одного з батьків - громадянина України, якщо інший з її батьків є іноземцем або особою без громадянства), вважається такою, що постійно проживає за кордоном.

6. У разі досягнення особою 14-річного віку під час оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадянами України, які виїхали за кордон тимчасово, перед прийняттям заяви консульська посадова особа письмово інформує законного представника про те, що зняття з реєстрації місця проживання в Україні та отримання відповідного підтвердного документа (що є необхідною умовою для завершення оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном) можливі виключно після оформлення паспорта громадянина України.

Інформацію підписує законний представник. Така інформація долучається до справи.

7. До розгляду приймається лише повний пакет документів, визначених цим розділом.

8. При прийнятті заяви консульська посадова особа:

1) перевіряє повноту наданих документів, їх відповідність вимогам законодавства України, здійснює візуальну перевірку їх справжності та попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей;

2) засвідчує копії наданих заявником (законним представником) документів написом (штампом) «Згідно з оригіналом» та великою гербовою печаткою, проставляє дату, свою посаду, прізвище, ініціали та підпис. Оригінали усіх документів, крім заяви про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, нотаріально засвідченої заяви про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, нотаріально засвідченої згоди законних представників особи, яка не досягла 16-річного віку, або одного з них, який залишається в Україні, а також документа, що підтверджує сплату консульського збору, повертаються заявнику (законному представнику);

3) роз’яснює заявнику передбачені чинним законодавством України підстави для тимчасового обмеження у праві виїзду громадян України за кордон відповідно до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;

4) надає заявнику (законному представнику) інформацію про ознайомлення (додаток 3) про те, що у разі прийняття рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном він має знятися з реєстрації місця проживання в Україні та надати ЗДУ документи, передбачені пунктом 16 розділу ІІІ цього Порядку, та їх копії для задоволення поданої ним заяви;

5) інформує заявника (законного представника), що незалежно від результату розгляду заяви сплачений консульський збір не повертається.

ІІІ. Розгляд заяв та прийняття рішень

1. У день прийняття всіх документів, передбачених пунктами 23 розділу ІІ цього Порядку, консульська посадова особа реєструє заяву в журналі обліку заяв про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України (додаток 4).

2. З метою встановлення наявності чи відсутності підстав для тимчасового обмеження прав громадян України на виїзд з України, передбачених підпунктом 1 частини першої статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», ЗДУ протягом п’яти робочих днів з моменту отримання всіх передбачених пунктами 23 розділу ІІ цього Порядку документів надсилає засобами відомчого електронного зв’язку скановані копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон з даними заявника разом із запитом щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон (додаток 5) та копією заповненої і підписаної заяви до Департаменту консульської служби МЗС (далі - ДКС).

3. ДКС протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів від ЗДУ надсилає запит щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон разом з отриманою із ЗДУ копією паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містить дані заявника, та копією заповненої і підписаної заяви до Служби безпеки України (далі - СБУ).

4. СБУ протягом не більше тридцяти днів з дня отримання документів інформує ДКС про результати їх розгляду.

У разі наявності у заявника протягом останніх п’яти років допуску/доступу до державної таємниці для визначення його фактичної обізнаності у відомостях, що становлять державну таємницю, строк розгляду запиту щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон може бути продовжено до шістдесяти днів, про що СБУ протягом не більше тридцяти днів з дня його отримання інформує ДКС.

5. ДКС протягом п’яти робочих днів повідомляє ЗДУ про результати розгляду СБУ запиту щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон.

6. У разі якщо особа, яка досягла 14-річного віку, повідомила, що не оформлювала паспорт громадянина України, ЗДУ направляє засобами електронного зв’язку запит щодо оформлення паспорта громадянина України (додаток 6) до ДКС з метою перевірки факту документування особи паспортом громадянина України.

7. Про підтвердження/непідтвердження факту оформлення паспорта громадянина України ЗДУ інформується протягом 72 годин з моменту отримання запиту щодо оформлення паспорта громадянина України засобами відомчої інформаційної системи або відомчої електронної пошти відповідно.

8. У разі отримання за результатами перевірки, здійсненої відповідно до пункту 7 цього розділу, даних про відсутність інформації про заявника ЗДУ направляє запит щодо оформлення паспорта громадянина України до територіального органу Державної міграційної служби України (далі - ДМС) засобами електронного зв’язку за останнім зареєстрованим місцем проживання заявника або законних представників чи одного з них, якщо інший є іноземцем; у разі відсутності реєстрації місця проживання на території України у заявника або законних представників чи одного з них, якщо інший є іноземцем, - до ДМС з метою перевірки видачі особі паспорта громадянина України.

9. Територіальний орган ДМС або ДМС протягом не більш як 30 днів з дня отримання запиту щодо оформлення паспорта громадянина України інформує ЗДУ засобами електронного зв’язку про результати його розгляду.

10. Керівник ЗДУ або особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника установи, протягом п’яти робочих днів з дня отримання інформації від ДКС (на виконання пунктів 57 та (за потреби) 9 цього розділу) приймає рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 7) або рішення про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 8).

11. ЗДУ приймає рішення про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном за наявності однієї з таких підстав:

1) заява заявника (законного представника) про відмову в продовженні розгляду поданої ним заяви;

2) заява одного із законних представників дитини або самої дитини віком від 14 до 16 років про відкликання своєї згоди на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

3) настання однієї з умов, передбачених статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України», що обмежує заявника у праві виїзду за межі України;

4) мотивовані заперечення СБУ відповідно до пунктів 45 цього розділу.

12. Про прийняте рішення ЗДУ протягом п’яти робочих днів повідомляє заявника (додаток 9) у письмовій формі засобами електронного чи поштового зв’язку та надає копію прийнятого рішення, ДКС - засобами відомчого електронного зв’язку.

13. ДКС протягом п’яти робочих днів з дня отримання від ЗДУ інформації щодо прийнятого рішення надсилає засобами поштового або електронного зв’язку відповідну інформацію за зразком, наведеним у додатку 10 до цього Порядку, до територіального органу ДМС за місцем видачі паспорта громадянина України (щодо особи, яка не оформлювала паспорт громадянина України, - до ДМС) з метою внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до заяви про видачу паспорта громадянина України.

14. У разі прийняття рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ЗДУ одночасно з направленням повідомлення відповідно до вимог пункту 12 цього розділу інформує заявника про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні та надання ЗДУ документа або документів, передбачених пунктом 16 цього розділу, та їх копій протягом шести місяців з дня направлення повідомлення.

15. Після надання ЗДУ одного з документів, передбачених пунктом 16 цього розділу, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон проставляється штамп «постійне проживання» із зазначенням дати прийняття відповідного рішення, назви країни, посади, прізвища та підпису консульської посадової особи та видається довідка про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном (додаток 11).

Зазначена довідка видається без стягнення консульського збору.

Документ, що підтверджує зняття з реєстрації місця проживання в Україні, визначений у пункті 16 цього розділу, подається щодо кожної особи окремо.

16. Зняття з реєстрації місця проживання в Україні підтверджується:

для особи, яка має паспорт громадянина України у формі книжечки, - штампом зняття з реєстрації місця проживання;

для особи, яка має паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, - довідкою про зняття з реєстрації місця проживання, виданою відповідним органом реєстрації;

для особи, яка обліковувалася як зареєстрована в Україні, але не оформлювала паспорт громадянина України, - довідкою про зняття з реєстрації місця проживання, виданою органом реєстрації;

для особи, яка не обліковувалася як зареєстрована в Україні та не оформлювала паспорт громадянина України, - довідкою органу реєстрації за місцем реєстрації законних представників або одного з них, який є громадянином України, за умови, що інший є іноземцем або особою без громадянства. У разі якщо обидва законні представники є громадянами України, така довідка оформлюється за місцем останньої реєстрації місця проживання на території України кожного з них.

17. Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з оформленням документів для залишення на постійне проживання за кордоном, а також отримання відповідних довідок здійснюються особисто або законним представником чи представником за довіреністю, посвідченою в установленому законом порядку.

18. Оригінали документів, надання яких передбачено пунктом 16 цього розділу, повертаються заявнику (законному представнику), а до справи долучаються їх копії, засвідчені відповідно до підпункту 2 пункту 8 розділу ІІ цього Порядку.

19. Рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном або про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном щодо особи, яка не досягла 16-річного віку на момент прийняття рішення, приймається без направлення запиту до СБУ протягом п’яти робочих днів з дня отримання всіх передбачених пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку документів із дотриманням вимог та процедур, передбачених пунктами 10-17 цього розділу.

У разі необхідності направлення запиту щодо оформлення паспорта громадянина України згідно з пунктом 6 та (за потреби) пунктом 8 цього розділу рішення про оформлення або про відмову в оформленні документів для залишення на постійне проживання за кордоном приймається протягом п’яти робочих днів з дня отримання інформації, передбаченої пунктами 79 цього розділу, з дотриманням вимог та процедур, передбачених пунктами 1, 6-10 цього розділу.

ІV. Скасування прийнятих рішень та їх оскарження

1. Рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, форма якого затверджена у додатку 12 до цього Порядку, приймається керівником закордонної дипломатичної установи, яка прийняла рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном у разі:

1) подання особою недійсних / підробних документів, завідомо неправдивих відомостей або приховування суттєвого факту, наявність якого перешкоджає оформленню документів для залишення на постійне проживання за кордоном;

2) якщо заявник протягом шести місяців з моменту направлення йому повідомлення про прийняте рішення не звернувся до ЗДУ для завершення оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном.

2. Про прийняте рішення про скасування рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ЗДУ протягом п’яти робочих днів інформує заявника в письмовій формі засобами поштового або електронного зв’язку, ДКС - засобами електронного зв’язку, територіальні органи / підрозділи ДМС, які інформувалися відповідно до пункту 12 розділу ІІІ цього Порядку про задоволення поданої заяви про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, - засобами поштового або електронного зв’язку.

3. Прийняте рішення може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства України.

Директор Департаменту 
консульської служби


С.О. Погорельцев


 

Додаток 1 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 2 розділу І)

ЗАЯВА 
про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово

 

Додаток 2 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(підпункт 7 пункту 3 розділу ІІ)

ЗАЯВА 
про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

 

Додаток 3 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(підпункт 4 пункту 8 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ 
про ознайомлення


 

Додаток 4 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 1 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ 
________________________________ 
(назва ЗДУ) 
обліку заяв про оформлення документів для залишення 
на постійне проживання за кордоном громадян України 
в ________________________________________________ 
(назва країни)

з 01.01.20___ до 31.12.20___

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові заявника (законного представника)

Серія, номер, орган та дата видачі паспортного документа заявника, а також дітей, осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, разом з якими/щодо яких оформлюються документи для залишення на постійне проживання за кордоном

Відомості про дітей, осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, разом з якими/щодо яких оформлюються документи для залишення на постійне проживання за кордоном (П.І.Б., дата та місце народження)

Дата подання документів

Дата прийняття рішення

Рішення (задоволено/ відмовлено)

Дата скасування рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Додаток 5 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 2 розділу ІІІ)

ЗАПИТ 
щодо наявності/відсутності тимчасових обмежень права на виїзд за кордон

 

Додаток 6 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 6 розділу ІІІ)

ЗАПИТ 
щодо оформлення паспорта громадянина України

 

Додаток 7 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 10 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ

 

Додаток 8 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 10 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ

 

Додаток 9 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 12 розділу ІІІ)

{Додаток}

 

Додаток 10 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 13 розділу ІІІ)

{Додаток}

 

Додаток 11 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 15 розділу ІІІ)

ДОВІДКА 
про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

 

Додаток 12 
до Порядку провадження в закордонних 
дипломатичних установах України 
за заявами про оформлення документів 
для залишення на постійне проживання 
за кордоном громадян України, 
які виїхали за кордон тимчасово 
(пункт 1 розділу IV)

РІШЕННЯ


Консульство України в Единбурзі (Велика Британія)
Керівник: Куслій Андрій Миколайович
Консул - керівник
Адреса: 8 Windsor Street, Edinburgh EH7 5JR.  Графік прийому громадян: Понеділок, Середа, П’ятниця: 09:00 —12:45; Вівторок: 14:00 – 17:45; Четвер: 09:00 – 11:00 (для громадян певних категорій: інваліди, вагітні, тяжкохворі). Переглянути на мапі
Телефон: 0044 131 556 00 23; "Гаряча" лінія Консульства України в Единбурзі (прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України): +44 7423290618
Факс: 0044 131 557 34 60
Ел. пошта: gc_gbe@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://edinburgh.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства без попереднього запису: 

Понеділок, середа, п’ятниця:   

                                                 09:00 —12:45

Вівторок:                                 14:00 – 17:45 

Четвер:                                    09:00 – 11:00                                                                       для громадян певних категорій     (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Прийом громадян керівником установи проводитиметься у перший вівторок кожного місяця з 09.30 до 12.00.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Межі консульського округу:

Шотландія та Північна Ірландія

Примітки:

Сплата консульського збору: 

cума консульського збору стягується до вчинення консульської дії та у безготівковій формі;

встановлено банківський термінал банку «Barclays» для безготівкової сплати консульського збору такими картками: VISA DELTA, VISA ELECTRON, UK MAESTRO DEBIT, MASTERCARD DEBIT.

 

Social media use:

Consulate of Ukraine facebook page - http://on.fb.me/1FvvtkH

Consulate of Ukraine Twitter account - https://twitter.com/UKRinEdinburgh

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Social Media Accounts -http://mfa.gov.ua/en/page/open/id/4601

 


Перелік консульських дій